13 sierpnia 2016

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą Gszarim, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Annę Malinowską z woli fundatorów: Katarzyny MARKUSZ, Piotra Krzysztofa KADLČIK,

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na inne języki.

5, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

§2
Teren działania, siedziba i jednostki organizacyjne Fundacji

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem miejscowym.

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa

3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§3
Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4
Organ Nadzorujący

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji

§5
Cele i formy działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-wydawnicza, szczególnie w zakresie propagowania kultury, historii i dziedzictwa Żydów polskich.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) prowadzenie portalu internetowego zajmującego się propagowaniem wiedzy na temat społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie
b) prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej, wystawienniczej oraz kulturalnej,
c) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
d) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
e) promowanie dobrych relacji polsko-żydowskich, dbanie o wspólne dziedzictwo i rozwój edukacji,
f) inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z innymi organizacjami, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§6
Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi:
a) fundusz założycielski wskazany w akcie założycielskim Fundacji,
b) ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie działalności Fundacji.

§7
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§8
Dochody Fundacji

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn i dotacji przekazywanych przez fundatora,
b) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów,
c) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz
grantów,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) odsetek z lokat bankowych.
g) działalności gospodarczej

§8a

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
b. wydawanie gazet – 58.13.Z,
c. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
d. wydawanie książek – 58.11.Z,
e. działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.b
g. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.b
h. działalność wspomagająca edukację – 85.60.z
i. działalność obiektów kulturalnych – 90.04.z

Rozdział IV
Organy Fundacji

§9

1. Organami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

§10
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych na 5-letnią kadencję. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne 5 letnie kadencje. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Odwołanie członka Rady wymaga podjęcia stosownej uchwały zgodnymi głosami wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Przewodniczącego wybiera ze swego grona Rada Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.
10. Rada Fundacji może powoływać komitety o określonych stosowną uchwałą kompetencjach.

§11

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, przynajmniej połowy członków Rady lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji wymaga wysłania każdemu z członków Rady pisemnego zawiadomienia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad. Wystarczające dla zachowania pisemnej formy jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną (w szczególności e-mailem).
3. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady w terminie 1 miesiąca od daty złożenia stosownego wniosku lub wyznaczy termin posiedzenia późniejszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, wtedy posiedzenie Rady może zwołać Fundator lub Zarząd.
4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady. Rada może podejmować uchwały również poza posiedzeniami, gdy wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały. Dla zachowania wymogu pisemnej zgody członka Rady na podjęcie uchwały wystarczające jest przesłanie Przewodniczącemu Rady skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu pocztą elektroniczną lub faksem.
6. W przypadku gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady, Przewodniczący Rady lub inna osoba wskazana w pkt. 2 powyżej zwoła kolejne Posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7
dni i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwał Rady na kolejnym Posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym pkt. 6 nie wymaga obecności przynajmniej połowy członków Rady.

§12

Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich zatrudniania.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
8. Zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych.

§13

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§14

Rada może nadawać darczyńcom lub osobom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji tytuły honorowe.

§15
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech ) osób powoływanych przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują Fundatorzy. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Rada Fundacji może odwołać Zarząd bądź jego poszczególnych członków przed upływem kadencji na jaką zostali powołani.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

§16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone postanowieniem niniejszego Statutu bądź właściwymi przepisami prawa jako wyłączna kompetencja innego organu Fundacji.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał na podstawie zwykłej większości głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, o ile Statut nie wymaga innej, kwalifikowanej większości. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu

§17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§18
Zmiana Statutu

1. Dokonanie zmian w statucie Fundacji wymaga podjęcia uchwały Rady Fundacji większością 2/3 spośród wszystkich członków Rady, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Postanowienia Końcowe

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§19
Likwidacja Fundacji

1. O likwidacji Fundacji decyduje w drodze podjętej uchwały Rada Fundacji, przy czym za likwidacją musi opowiedzieć się od dwóch (w przypadku składu trzyosobowego) do pięciu (w przypadku składu sześcioosobowego) członków Rady.

2. Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia Sąd oraz Ministra właściwego ds. Kultury.

§20
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o fundacjach.

Warszawa 10 czerwca 2016